Team


 Name Designation Contact No Email
Akshay Pawar Coordinator 7020455138 pawar.akshay1284@gmail.com
Tushar zagade Co-Coordinator 9158606264 tusharzagade1992@gmail.com
Aditya Rajgure PBT Coordinator 8484849992 adityarajgure5200@gmail.com
Nabila Mannan PR 7028746262 nabilam.pumba@gmail.com
Kankariya Karishma Vardhaman Co-PR 7588108326 karishmakvk@gmail.com
Suraj Kulkarni Social Media Head 9850787228 surajabhaykulkarni@gmail.com
Soniya More Creative Head 8605887307 soniyamore2693@gmail.com
Rahul Bhangre Design Head 7709311224 rahul.bhngr@gmail.com
Pratik Pawar Admin Head 9890614139 Pratik310193@gmail.com
Lalit Ashok Patil Event Head 7588629917 lalitptl29@gmail.com
Amit Gupta Hospitality Head 9595447884 amit123390@gmail.com
Kunal Tripathi EMBARK Editor 9873036267 Raj.kunal@hotmail.com
Sachin Pawar Publicity Team 9552765998 Sachinpawar3392@gmail.com
Vivek Ghuge Publicity Team 8208487818 vivekghuge33@gmail.com
Anurag Joshi Publicity Team 8208462998 anuragjoshi903@gmail.com